Danh Mục

Điều khoản và điều kiện

Phiên bản ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Chào mừng bạn đến với trang web papmall®.com. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này. Điều khoản dịch vụ sau đây chi phối việc bạn sử dụng và truy cập Nền tảng papmall® (như được định nghĩa bên dưới) cũng như việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới). Bằng cách truy cập Nền tảng papmall® và/hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ và Điều khoản thanh toán này, tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và papmall® (như được định nghĩa bên dưới). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng papmall® này hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác do papmall® cung cấp trên Nền tảng papmall® thì Điều khoản và Điều kiện của Công cụ tương tác (như được định nghĩa bên dưới) sẽ được áp dụng. Việc truy cập và sử dụng các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc bảo mật của Nền tảng papmall® và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ được giới hạn đối với Khách hàng có Tài khoản người dùng papmall® (như được xác định bên dưới) và chỉ phải ít nhất 18 tuổi. Bạn không được có ý định truy cập trái phép vào những phần đó hoặc vào bất kỳ thông tin được bảo vệ nào khác trên Nền tảng và/hoặc Dịch vụ papmall® này, thông qua bất kỳ phương tiện nào không được papmall® cho phép. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của bạn, việc họ chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này và sự đồng ý của họ để chịu trách nhiệm về: (i) hành động của bạn; (ii) mọi khoản phí liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc mua Sản phẩm; và (iii) sự chấp nhận và tuân thủ của bạn với các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không có sự đồng ý của (các) cha mẹ hoặc (những) người giám hộ hợp pháp của bạn và/hoặc truy cập Nền tảng papmall® này và/hoặc sử dụng Dịch vụ và/hoặc mua Sản phẩm mà không có sự giám sát của (các) cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn ( s), bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, “chúng tôi chúng ta,”“papmall®” nghĩa là Bên ký kết papmall® hiện hành và bất kỳ Chi nhánh hiện hành nào của nó, và “Bạn” nghĩa là người nộp đơn (nếu đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ với tư cách cá nhân) hoặc doanh nghiệp tuyển dụng người nộp đơn (nếu đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ với tư cách doanh nghiệp) và bất kỳ Chi nhánh nào của nó. Các thuật ngữ viết hoa có ý nghĩa như được quy định trong Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi xác định rằng hành động hoặc hoạt động của bạn có thể dẫn đến trả lại hàng, bồi hoàn, khiếu nại, tranh chấp, vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc rủi ro khác cho papmall® hoặc bên thứ ba thì chúng tôi có thể tùy ý từ chối mọi khoản thanh toán cho bạn vì lý do miễn là chúng tôi xác định được mọi rủi ro liên quan đến papmall® hoặc bên thứ ba vẫn tồn tại. Đối với bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi xác định là bạn nợ chúng tôi, chúng tôi có thể (a) tính phí vào Thẻ tín dụng của bạn hoặc bất kỳ công cụ thanh toán nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi; (b) bù đắp bất kỳ khoản tiền nào bạn phải trả cho chúng tôi (hoàn trả hoặc bằng hình thức khác) với bất kỳ khoản thanh toán nào chúng tôi có thể thực hiện cho bạn hoặc số tiền chúng tôi có thể nợ bạn; (c) gửi hóa đơn cho bạn về số tiền phải trả cho chúng tôi, trong trường hợp đó bạn sẽ thanh toán số tiền được lập hóa đơn khi nhận được; (d) đảo ngược mọi khoản ghi có vào Tài khoản ngân hàng của bạn; hoặc (e) thu khoản thanh toán hoặc hoàn trả từ bạn bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào khác. Nếu chúng tôi xác định rằng tài khoản của bạn đã được sử dụng để tham gia vào hoạt động lừa đảo, lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc để liên tục vi phạm Chính sách chương trình của chúng tôi thì chúng tôi có thể tùy ý từ chối vĩnh viễn mọi khoản thanh toán cho bạn. Trừ khi có quy định khác, tất cả số tiền dự tính trong Thỏa thuận này sẽ được thể hiện và hiển thị bằng Nội tệ và tất cả các khoản thanh toán dự tính theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng Nội tệ. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán các khoản khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này hoặc để giảm thiểu rủi ro trả lại, bồi hoàn, khiếu nại, tranh chấp, vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc các rủi ro khác đối với papmall® hoặc bên thứ ba các bữa tiệc. Các khoản tiền này có thể được hoàn lại hoặc không hoàn lại theo cách chúng tôi xác định và việc không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm mọi Chính sách chương trình hiện hành, có thể dẫn đến việc bị tịch thu. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, áp đặt giới hạn giao dịch đối với một số hoặc tất cả khách hàng và người bán liên quan đến giá trị của bất kỳ giao dịch hoặc khoản giải ngân nào, giá trị tích lũy của tất cả các giao dịch hoặc khoản giải ngân trong một khoảng thời gian, hoặc số lượng giao dịch mỗi ngày hoặc khoảng thời gian khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn: (i) nếu chúng tôi không tiến hành giao dịch hoặc giải ngân vượt quá bất kỳ giới hạn nào do chúng tôi thiết lập vì lý do bảo mật, hoặc (ii) nếu chúng tôi cho phép khách hàng rút lui khỏi một giao dịch vì Trang web hoặc Dịch vụ của papmall® không khả dụng sau khi bắt đầu giao dịch.

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Điều khoản quan trọng

Người mua là người dùng mua sản phẩm trên papmall®. Người bán là người dùng cung cấp sản phẩm trong papmall®. Tài khoản là tài khoản Người mua hợp tác, được tạo thông qua papmall® Business, như được nêu chi tiết trong Điều khoản dịch vụ dành cho doanh nghiệp của papmall®. Thành viên nhóm tài khoản doanh nghiệp hoặc Thành viên nhóm là bất kỳ người dùng nào được mời hoặc sử dụng Tài khoản doanh nghiệp. Cửa hàng của Người bán là nơi Người bán có thể mô tả sản phẩm của họ cũng như các điều khoản của sản phẩm và Người mua có thể mua sản phẩm và tạo đơn đặt hàng. Trang đặt hàng là nơi Người mua và Người bán liên lạc với nhau về sản phẩm đã đặt hàng. Đơn đặt hàng là thỏa thuận chính thức giữa Người mua và Người bán sau khi mua hàng được thực hiện từ Trang của Người bán.

Diễn dịch:

Mọi tham chiếu trong Điều khoản dịch vụ này đến bất kỳ điều khoản nào của đạo luật sẽ được hiểu là tham chiếu đến điều khoản đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc gia hạn vào thời điểm liên quan. Trong các Điều khoản dịch vụ này, bất cứ khi nào các từ “bao gồm’, ‘bao gồm’ hoặc ‘bao gồm’ được sử dụng, chúng sẽ được coi là đi kèm với các từ ‘không giới hạn’. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các tham chiếu đến một số ngày có nghĩa là ngày theo lịch và các từ “tháng” hoặc “hàng tháng”, cũng như tất cả các tham chiếu đến một số tháng, có nghĩa là tháng theo lịch. Các tiêu đề điều khoản được chèn vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp có xung đột hoặc không nhất quán giữa bất kỳ hai hoặc nhiều điều khoản nào theo các Điều khoản dịch vụ này, cho dù các điều khoản đó được chứa trong cùng một tài liệu hay khác nhau thì xung đột hoặc không nhất quán đó sẽ được giải quyết theo hướng phù hợp nhất với bối cảnh.

VIỆC SỬ DỤNG CHUNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG papmall®

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ của papmall®

Chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng và truy cập Nền tảng papmall® để mua sắm trên Nền tảng papmall® theo các điều khoản và điều kiện được chỉ định. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các nguyên tắc, thông báo, quy tắc và chính sách vận hành cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc quyền truy cập vào Nền tảng papmall®, cũng như mọi sửa đổi nói trên do chúng tôi ban hành, theo thời gian. Chúng tôi có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và hướng dẫn này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo trước theo luật hiện hành và bạn được coi là biết và bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào ở trên khi chúng được công bố trên Nền tảng papmall®. Bạn có thể cần tài khoản papmall® của riêng mình để sử dụng một số Dịch vụ papmall® nhất định và bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản và có phương thức thanh toán hợp lệ được liên kết với tài khoản đó. Nếu có vấn đề khi tính phí theo phương thức thanh toán đã chọn của bạn, chúng tôi có thể tính phí bất kỳ phương thức thanh toán hợp lệ nào khác được liên kết với tài khoản của bạn. Truy cập Phương thức thanh toán để quản lý các tùy chọn thanh toán của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu cũng như hạn chế quyền truy cập vào tài khoản của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra bằng tài khoản hoặc mật khẩu của mình.

Người bán

Sản phẩm được tạo trên papmall® là Nội dung do người dùng tạo. Đối với các hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ và/hoặc Tiêu chuẩn của chúng tôi, sản phẩm và/hoặc người dùng có thể bị papmall® xóa khỏi Trang web, điều này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các vi phạm và/hoặc tài liệu sau:

 • Sản phẩm bất hợp pháp hoặc dịch vụ lừa đảo
 • Vi phạm bản quyền, Vi phạm nhãn hiệu và vi phạm điều khoản dịch vụ của bên thứ ba được báo cáo thông qua Chính sách khiếu nại sở hữu trí tuệ của chúng tôi
 • Dịch vụ hướng tới người lớn, Khiêu dâm, Không phù hợp/tục tĩu
 • Sao chép có chủ ý của sản phẩm
 • Sản phẩm spam, vô nghĩa hoặc bạo lực hoặc lừa đảo
 • Sản phẩm gây hiểu lầm cho Người mua hoặc người khác
 • Bán lại hàng hóa được quản lý
 • Đề nghị chuẩn bị các công việc học tập thay mặt cho Người mua
 • Sản phẩm có chất lượng quá thấp
 • Quảng cáo các sản phẩm papmall® và/hoặc papmall® thông qua các hoạt động bị cấm bởi bất kỳ luật, quy định và/hoặc điều khoản dịch vụ nào của bên thứ ba, cũng như thông qua bất kỳ hoạt động tiếp thị nào ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với người dùng hoặc đối tác.
 • Sản phẩm bị xóa do vi phạm nêu trên có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản của Người bán.
 • Sản phẩm bị xóa do vi phạm sẽ không đủ điều kiện để được khôi phục hoặc chỉnh sửa.
 • Sản phẩm có thể bị xóa khỏi tính năng Tìm kiếm của chúng tôi do hiệu suất kém và/hoặc hành vi sai trái của người dùng.
 • Các sản phẩm chứa các trang web quảng bá nội dung vi phạm Điều khoản dịch vụ của papmall® và/hoặc Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi sẽ bị xóa.

Người bán được xếp hạng hàng đầu

Người bán được xếp hạng cao nhất được các biên tập viên papmall® chọn thủ công dựa trên thâm niên, số lượng bán hàng, xếp hạng đặc biệt cao, dịch vụ khách hàng tuyệt vời, tỷ lệ hoàn thành đơn hàng cao và khả năng lãnh đạo cộng đồng trong suốt quá trình xem xét liên tục. Người bán được xếp hạng cao nhất có quyền truy cập vào nhiều tính năng hơn các cấp trước, bao gồm hỗ trợ VIP và quyền truy cập độc quyền vào các bản phát triển beta. papmall® đánh giá khả năng đủ điều kiện được Xếp hạng Cao nhất một cách thường xuyên để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng và kỳ vọng của lựa chọn Xếp hạng Cao nhất được đáp ứng. Dựa trên việc kiểm tra như vậy, papmall® có quyền sửa đổi trạng thái của Người bán được xếp hạng cao nhất. Hơn nữa, những Người bán được xếp hạng cao nhất không thể tiếp tục dịch vụ chất lượng cao do xếp hạng giảm đáng kể, ngừng giao hàng đúng hạn, có tỷ lệ hủy tăng cao hoặc vi phạm Điều khoản của chúng tôi sẽ bị loại khỏi chương trình.

Người mua

Khái niệm cơ bản

 • Bạn không được phép thanh toán trực tiếp cho Người bán thông qua các hệ thống thanh toán khác ngoài trang papmall®.
 • Tất cả các tác phẩm được xuất bản công khai vẫn là tài sản của papmall® cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Đặt hàng và mua hàng

 • Vui lòng xem Điều khoản thanh toán để biết thông tin về cách thực hiện thanh toán qua nền tảng papmall® cũng như các khoản phí và thuế.
 • Bạn không được cung cấp cho Người bán tùy chọn thanh toán thông qua phương thức khác ngoài trang web papmall®.com. Nếu bạn được yêu cầu sử dụng phương thức thanh toán khác, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận Hỗ trợ khách hàng theo địa chỉ support@papmall®.com.
 • Bằng cách đặt hàng qua nền tảng của chúng tôi, bạn đưa ra lời đề nghị mua các sản phẩm đã chọn theo các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây.
 • Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi từ chối một đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện cho đơn đặt hàng đó.
 • Giá của các sản phẩm được liệt kê trên nền tảng của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc sự không chính xác nào về giá cả.

Hủy bỏ và tranh chấp

Chúng tôi khuyến khích Người mua và Người bán tìm ra sự khác biệt giữa họ. Người dùng có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của papmall® để được hỗ trợ nếu việc này không thành công sau khi sử dụng Trung tâm Giải quyết hoặc nếu họ gặp phải việc sử dụng trái phép trên Trang web. Vui lòng xem Điều khoản thanh toán để biết thêm chi tiết về tranh chấp, hủy đơn hàng và hoàn tiền.

Tính khả dụng của nền tảng và dịch vụ papmall®

Khách hàng đồng ý rằng papmall® đôi khi có thể nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần Nền tảng papmall® hoặc bất kỳ Dịch vụ nào trên Nền tảng papmall® theo quy định của pháp luật.

Khả năng tương thích trên nền tảng papmall®

Các mẫu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Nền tảng papmall®. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Nền tảng papmall® để hỗ trợ tối đa tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến trên thị trường cũng như tất cả các trình duyệt nơi Nền tảng papmall® có thể được truy cập, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Nền tảng papmall® với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

Quyền, nhưng không bắt buộc, giám sát nội dung

Chúng tôi có quyền: (a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền tảng papmall® và/hoặc thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, điều tra mọi hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ trong tài liệu này và có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là phù hợp; (b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người dùng không tuân thủ nào (theo quyết định riêng của chúng tôi) vào Nền tảng papmall® và/hoặc Dịch vụ; (c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà papmall® có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm pháp luật hoặc các quy định của cơ quan chức năng và hợp tác với các cơ quan đó; và/hoặc; (d) yêu cầu bất kỳ thông tin và dữ liệu nào từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc quyền truy cập Nền tảng papmall® bất cứ lúc nào và thực hiện quyền của chúng tôi theo đoạn này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu đó hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu lầm hoặc gian lận.

Chính sách bảo mật

Việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc quyền truy cập vào Nền tảng papmall® cũng phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư như được quy định tại papmall®.

Sử dụng dịch vụ

Những hạn chế:

Những Khách hàng đã vi phạm hoặc đang vi phạm các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và những Khách hàng đã bị đình chỉ sử dụng vĩnh viễn hoặc tạm thời bất kỳ phần nào của Dịch vụ sẽ không được sử dụng Dịch vụ ngay cả khi họ đáp ứng các yêu cầu dưới đây.

Điều khoản sử dụng chung: Bạn đồng ý

(a) tiến hành mọi hoạt động liên quan đến Dịch vụ một cách thiện chí và hợp pháp; Và (b) để đảm bảo rằng mọi thông tin hoặc dữ liệu bạn đăng hoặc khiến xuất hiện trên Nền tảng papmall® liên quan đến Dịch vụ đều chính xác và đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin và dữ liệu đó. papmall® có thể hủy hoặc từ chối việc bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ nếu papmall® cho rằng hoặc nghi ngờ rằng việc bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ giao dịch nào là không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nghi ngờ, việc sử dụng Dịch vụ không phù hợp hoặc gian lận cũng có thể bao gồm lạm dụng khuyến mãi và/hoặc hoạt động gian lận hệ thống.

KHÁCH HÀNG CÓ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG papmall®

Tên người dùng/Mật khẩu:

Một số Dịch vụ nhất định được cung cấp trên Nền tảng papmall® có thể yêu cầu tạo Tài khoản người dùng papmall® hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân. Nếu bạn yêu cầu tạo Tài khoản người dùng papmall®, Tên người dùng và Mật khẩu có thể là: (a) được chúng tôi xác định và cấp cho bạn; hoặc (b) do bạn cung cấp và được chúng tôi chấp nhận theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc quyền truy cập vào Nền tảng papmall® có liên quan. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật Dữ liệu cá nhân của mình hoặc ngay lập tức vô hiệu hóa Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ Tổn thất nào do bạn gây ra hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc vì yêu cầu hoặc sự vô hiệu đó. Bạn đồng ý thay đổi Mật khẩu của mình theo thời gian và giữ bí mật Tên người dùng và Mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Tài khoản người dùng papmall® của bạn và chịu trách nhiệm về mọi tiết lộ hoặc sử dụng (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không) của Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu. Bạn được phép thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết hoặc có lý do nghi ngờ rằng tính bảo mật của Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu nào hoặc nếu Dữ liệu cá nhân của bạn yêu cầu đang cập nhật. (c) Khách hàng có thể nhận email quảng cáo, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc thông báo từ papmall® theo chính sách của papmall® và luật hiện hành. Trong trường hợp Khách hàng không muốn tiếp tục nhận những thông tin liên lạc như vậy, Khách hàng có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết hiển thị ở cuối các thông tin liên lạc có liên quan hoặc đặt lại tài khoản người dùng papmall®.

Mục đích sử dụng/truy cập:

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng mọi việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc mọi quyền truy cập vào Nền tảng papmall® cũng như mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được bắt đầu từ tài khoản người dùng papmall® của bạn sẽ được coi là, tùy từng trường hợp: (a) quyền truy cập vào Nền tảng papmall® có liên quan và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn; hoặc (b) thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc do bạn đăng, truyền và phát hành hợp lệ. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi mọi quyền truy cập vào Nền tảng papmall® và/hoặc việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào từ Tài khoản người dùng papmall® của bạn (cho dù việc truy cập hoặc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không) và papmall® sẽ có quyền (nhưng không bắt buộc) đối với hành động, dựa vào hoặc yêu cầu bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề đó như thể việc tương tự được thực hiện hoặc truyền tải bởi bạn. Bạn phải bồi thường đầy đủ cho papmall® đối với mọi Tổn thất mà papmall® phải chịu do bất kỳ việc bạn sử dụng Tài khoản người dùng papmall® nào.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu:

papmall®, người cấp phép cho phép papmall® hoặc nhà cung cấp Dịch vụ của papmall® sở hữu, cấp phép và kiểm soát tất cả Tài sản trí tuệ trên Nền tảng papmall® và đối với Tài liệu trên Nền tảng papmall®. papmall® hoàn toàn có quyền thực thi Quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật cho phép.

Hạn chế sử dụng:

Không có nội dung nào trên Nền tảng papmall® hoặc bất kỳ Tài liệu nào có thể được sao chép, đảo ngược, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, phát sóng, siêu liên kết, phản chiếu, đóng khung, chuyển giao hoặc truyền đi theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong thống truy xuất thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của papmall® hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Theo Điều 5.3, bạn sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng Tài liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại với điều kiện là bạn không sửa đổi Tài liệu và chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền có liên quan giữ lại mọi bản quyền và các thông tin khác. thông báo của chủ sở hữu có trong Tài liệu.

Nhãn hiệu:

Không có nội dung nào trên Nền tảng papmall® và trong các Điều khoản sử dụng này được hiểu là cho phép, dù rõ ràng hay ngụ ý, được suy luận hay hiểu theo cách khác rằng bạn có quyền sử dụng bất kỳ giấy phép nào hoặc có quyền sử dụng (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc dưới dạng liên kết đến một trang web khác) bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của papmall® hoặc bất kỳ chủ sở hữu Nhãn hiệu hiện hành nào khác.

ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền để sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn gửi tới Nền tảng papmall® và/hoặc cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Bài gửi”). Khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Nền tảng papmall®, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên bạn gửi hoặc Tên người dùng của bạn liên quan đến đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác đó. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả vờ là ai đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Nội dung gửi nào. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xuất bản, xóa hoặc chỉnh sửa Bài gửi của bạn.

CHẤM DỨT

Chấm dứt bởi papmall®:

papmall® có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng papmall® hoặc việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc xóa Tài khoản người dùng papmall® của bạn trong các trường hợp sau: (a) bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ; (b) chúng tôi buộc phải làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc lệnh của tòa án; (c) chúng tôi có cơ sở để tin một cách hợp lý rằng hành vi của bạn gây tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ: bằng cách hack, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, gây hiểu lầm cho người khác hoặc thu thập nội dung không thuộc về Bạn; (d) nếu có căn cứ chứng minh rằng thông tin bạn cung cấp cho papmall® là không chính xác, sai sự thật, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hoặc cách ứng xử đạo đức thuần túy; (e) bạn vi phạm quy định hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc có hành động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nền tảng papmall®; (f) bạn bị phá sản, bị kết án hoặc đang thụ án, nếu bạn tiếp tục hoạt động có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho Nền tảng papmall®, có các hoạt động lừa đảo, không trung thực, gây xáo trộn thị trường, gây mất đoàn kết cho những Người dùng khác của Nền tảng papmall®, các hoạt động vi phạm luật pháp hiện hành của Việt Nam. Nếu bạn cho rằng tài khoản người dùng papmall® của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại tại đây .

Việc chấm dứt của bạn:

Bạn luôn có quyền ngừng truy cập Nền tảng papmall® hoặc sử dụng Dịch vụ theo ý muốn. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bằng cách hủy kích hoạt tài khoản người dùng papmall® của mình và ngừng truy cập Nền tảng papmall® bất kỳ lúc nào.

ĐỂ Ý

Thông báo từ papmall®

Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác đã được gửi cho bạn nếu: (a) được truyền đạt qua bất kỳ phương tiện truyền thông in ấn hoặc điện tử nào mà chúng tôi có thể lựa chọn sẽ được coi là đã thông báo cho bạn vào ngày xuất bản hoặc phát sóng; hoặc (b) được gửi qua đường bưu điện hoặc để lại tại địa chỉ của bạn sẽ được coi là bạn đã nhận được vào ngày ký nhận các thông báo đó.

Thông báo từ bạn:

Bạn chỉ có thể gửi thông báo cho chúng tôi bằng văn bản gửi đến địa chỉ văn phòng hoặc địa chỉ email được chỉ định của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua bộ phận hỗ trợ khách hàng tại support@papmall®.com và chúng tôi sẽ chỉ được coi là đã nhận được thông báo đó khi có xác nhận của chữ ký (nếu thông báo bằng văn bản). Mặc dù chúng tôi nỗ lực phản hồi kịp thời các thông báo từ bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ luôn phản hồi với tốc độ ổn định.

Các chế độ khác:

Bất kể Điều khoản 8.1 và 8.2, đôi khi chúng tôi có thể chỉ định các phương thức cung cấp thông báo khác có thể chấp nhận được (bao gồm nhưng không giới hạn ở email, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) và thời gian hoặc sự kiện mà thông báo đó được coi là được đưa ra.

TỔNG QUAN

Quyền tích lũy và biện pháp khắc phục:

Trừ khi có quy định khác theo các Điều khoản dịch vụ này, các quyền và biện pháp khắc phục của papmall® theo các Điều khoản dịch vụ này sẽ được tích lũy và không gây ảnh hưởng gì, ngoài ra còn có bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà papmall® có thể có theo luật. Việc papmall® hoặc luật pháp không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Điều khoản dịch vụ này sẽ (trừ trong phạm vi, nếu có, được quy định rõ ràng trong Điều khoản dịch vụ này hoặc theo luật) sẽ hoạt động để không cản trở hoặc ngăn chặn papmall® thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo luật.

Không từ bỏ:

Việc chúng tôi không thực thi các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ các điều khoản này và việc không thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền thực thi các Điều khoản dịch vụ này sau này. Chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của mình trong mọi trường hợp khác khi bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này.

Tính tách rời:

Nếu bất kỳ lúc nào bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này bị coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Điều khoản dịch vụ này và phần còn lại của các điều khoản bị ảnh hưởng trong đó Điều khoản dịch vụ sẽ tiếp tục có hiệu lực; và sẽ tiếp tục có hiệu lực như thể điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó đã bị cắt khỏi các Điều khoản dịch vụ này.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp:

Việc sử dụng Nền tảng papmall® và/hoặc Dịch vụ cũng như các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản nền tảng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, hiệu suất, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều khoản đó; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản dịch vụ này sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng theo Quy tắc phân xử của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, trong đó các quy tắc đó được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu. tại khoản 9.4 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên duy nhất do Chủ tịch chỉ định. Địa điểm trọng tài sẽ là Việt Nam. Bất kỳ phán quyết nào của hội đồng trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên.

Sửa lỗi:

Bất kỳ lỗi đánh máy, văn thư hoặc lỗi hoặc thiếu sót nào khác trong bất kỳ chấp nhận, hóa đơn hoặc tài liệu nào khác về phía chúng tôi sẽ được sửa chữa mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào từ phía chúng tôi.

Ràng buộc và kết luận:

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi hồ sơ (bao gồm hồ sơ về mọi cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ của papmall®, nếu có) được lưu giữ bởi các nhà cung cấp Dịch vụ của papmall® hoặc papmall® liên quan đến Nền tảng và Dịch vụ của papmall® sẽ là bằng chứng ràng buộc và có tính kết luận về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được truyền giữa bạn và papmall®. Bạn đồng ý rằng tất cả các hồ sơ đó đều được chấp nhận làm bằng chứng và bạn sẽ không thách thức hoặc tranh chấp tính chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các hồ sơ đó chỉ trên cơ sở rằng các hồ sơ đó ở dạng điện tử hoặc là đầu ra của máy tính hệ thống, và theo đây bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình, nếu có, để phản đối điều đó.

Hợp đồng phụ và ủy quyền:

Chúng tôi có quyền ủy quyền hoặc ký hợp đồng phụ để thực hiện bất kỳ chức năng nào của chúng tôi liên quan đến Nền tảng và/hoặc Dịch vụ papmall® và có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý nào theo các điều khoản mà chúng tôi cho là phù hợp.

Phân công:

Bạn không được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản dịch vụ này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bất khả kháng:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, sai sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản dịch vụ này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự thiếu chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào của Nền tảng papmall® và/hoặc Dịch vụ ‘ nội dung nếu điều này xảy ra, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp do một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH

Sự tuân thủ của bạn

Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các nguyên tắc, thông báo, quy tắc và chính sách vận hành cũng như hướng dẫn liên quan đến việc mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ thông qua Nền tảng papmall®, cũng như mọi sửa đổi nói trên, do papmall® ban hành (cho dù là một phần của việc sử dụng Nền tảng papmall® hoặc liên quan đến việc mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ, thay mặt cho Người bán), tùy từng thời điểm. papmall® có quyền sửa đổi các nguyên tắc, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và hướng dẫn này bất cứ lúc nào thông báo trước và bạn được coi là biết và bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào ở trên khi chúng được xuất bản trên Nền tảng papmall® ở phù hợp với chính sách của papmall® và luật hiện hành.

Quy định an ninh

Nền tảng papmall® có các biện pháp và công cụ bảo mật cần thiết để đảm bảo bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và thông tin thanh toán một cách toàn diện nhất. Mọi thông tin của Khách hàng trong quá trình thanh toán đều được mã hóa để đảm bảo sự bảo vệ tối đa. Mọi thông tin giao dịch đều được bảo mật, tuy nhiên, khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, chúng tôi sẽ phải cung cấp thông tin này cho cơ quan đó theo quy định. Khách hàng không được phép sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ nào dưới bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. papmall® nghiêm cấm việc lan truyền, tuyên truyền hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu hệ thống. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi và bị truy tố nếu cần thiết.

Dữ liệu được thu thập bởi papmall®

papmall® có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Người dùng trong quá trình họ sử dụng Công cụ. Dữ liệu cá nhân đó có thể bao gồm ảnh, tên và tên người dùng mà Người dùng có thể tải lên, cung cấp hoặc sử dụng. Mọi Dữ liệu Cá nhân mà papmall® thu thập có thể được sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và những Người dùng khác) cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau: Để tránh nghi ngờ, Chính sách quyền riêng tư (và thông báo về mục đích thu thập dữ liệu trong đó) như được đề cập trong Điều khoản và Điều kiện sẽ áp dụng cho tất cả Dữ liệu cá nhân được đề cập trong các Điều khoản của Công cụ tương tác này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong MỌI TRƯỜNG HỢP, papmall®, CÁC CHI NHÁNH CỦA Papmall® HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VIÊN CHỨC HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, THEO BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA BẠN , TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC NÀO HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC ĐÓ, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI THƯƠNG TÍN CÁ NHÂN, ĐAU ĐAU VÀ ĐAU ĐAU, CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, MẤT SỬ DỤNG, MẤT TÍN THÀNH, MẤT DỮ LIỆU, VÀ DÙ LÀ DO VIỆC LẠI GÂY RA (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN) , VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC. ĐIỀU NÊN TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH. Thuật ngữ “Chi nhánh” được đề cập ở đây là một thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của papmall®, trong đó quyền kiểm soát có nghĩa là có hơn năm mươi phần trăm (50%) cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc quyền lợi sở hữu khác hoặc phần lớn quyền biểu quyết của đơn vị đó.

THÔNG TIN CÔNG TY

PAPMALL VIET NAM CO., LTD

MST: 0317593278

Địa chỉ văn phòng đã đăng ký: 153 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 02873002826

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Thạch

Chức danh: Giám Đốc Công Ty

Giỏ hàng
Đăng nhập

Chưa có tài khoản

Trang chủ
0 Yêu thích
0 items Cart
Menu